Тіркелу Сайтқа кіру

Педагогтың кәсіби психологиялық денсаулығы

Тақырып: Педагогтың кәсіби психологиялық денсаулығы

Мақсаты: педагогтарғакәсібипсихологиялықденсаулығынсақтау  

                   тәсілдерінүйрету

Қатысушылар: колледжмұғалімдері, саны 10-14

Құралдар: ақпарақтар, қылқалам, желім, пиктограммалар,

                    шарлар,түрлі-түстіқағаздарданжасалғанкүншуақтары

1  Құрметтіәріптестер, қазіргіжұмысымыздысауалнамаданбастайықдегенұсынысжасаймын. Алдарыңыздасауалнамапарақтарынатаңдағанжауаптарыңыздыбелгілеулеріңіздісұраймын (1 минутуақытберіледі)

                                          Сауалнама

- Мамандықтытаңдаубарысындағымотиві:

-балаларғасүйіспеншілік

-кәсіптікжетістіктергежетумүмкіншілік

-кездейсоқ

-балалықкезденмұғалімболудыаңсау

-өзмүмкіншілікдеңгейінкөрсету

-отбасылықсабақтастық

-басқа

 

- Мамандықтыңасажағымдыжақтары:

-кәсіптікқарым-қатынас

-өзжұмысыңныңнәтижесінкөрумүмкіншілігі

-өмірбойыөзбіліміңдіжетілдірумүмкіншілік

-еңбекдемалысыныңұзақтылығы

-басқа

                                  

 

- Мамандықтыңасақиынжақтары:

-жұмыстыңнәтижесітекқанамағанбацланыстыемес

-жекеуақытымкөпкетеді

-үнеміэмоционалдықтежеу

-басқа

   

Сіздердіңтаңдауларыңызғабайланыстымұғалімніңпортретішығады

(тақтадаслайдпенмұғалімніңпортретікөрсетіледі)

 

2                      «Түрлітүстішарлар» - аяқталмағансөйлемдер

-Бірайдынішіндесіздіегердекуантқаннәрселеркөбірекболсажасылшардыалып  «Жұмыстасоңғыкездеменіқуантқан...» дегенсөйлемдіаяқтаукерек, алегердеренжігенсәттеріңізбасымболса «Жұмыстасоңғыкездеменіренжіткен...» қызылшардыалыпосысөйлемдіаяқтаукерек.

 

Түйінсөз : мұғалімдердіңтаңдауларынақарайпсихологқорытындысөз  айтады

 

3 Келесі  жаттығудыойдағыдайжасапкөрсексіздіңпозитивті  бейнеңіз «мұғалімтаңбасынан» байқалады.

 Әртопқаақпарақжәнепиктограммалартаратылады (күн, кемпірқосақ, «жеделжәрдем»,жүрек, қолшатыр, магнитофон). Осылардыңішіндетекқанаүшпиктограмманыпайдаланаотырыпақпараққа «мұғалімтаңбасын» жасапшығуқажет. Үштопүштаңбажасапшығадыжәнедеәртопөзтаңбасынұсынады.

 Керібайланыссұрақтары :

    -жұмысбарысындақандайсезімдеболдыңыз?

    -жұмысыңызғакөңіліңізтолдыма?

    -таңбаңызғақараптұрғандақандайойтуады?

 

 

  4  Жаттығу «Сыйлық» депаталады. Тұлғааралыққарым-

       қатынастыдамытужәнедеұжымдықауызбіршіліктіқалыптастыру

      мақсатындажүргізіледі. Әртопмүшелерітекқанақимылменым

      арқылықасындаотырғанәріптесінесыйлағанзаттыкөрсетукерек, ал

      көршісізаттыңатынатапсыйлықтыалғысбілдіреотырыпқабылдайды.

 

 

 5                          «Күн шуағы»  (рефлексия)

 

 

                                                          

 

 

 

Жақсы –        бір қалыпты адам

Өте жақсы –  барлық істі  жақсылыққа жоритын адам

Білім –           іздемпаз

Тамаша -       әсерлі адам

Керемет –     жан дүниесі мол

Орташа –      қанағатшыл

Көңілді –      көпшіл

Әсем –         талғампаз

Шебер –       идея, фантазиясыжоғары

Жұлдыз –    жаңалыққажанықұмарадам

Тәтті –         балажан, бауырмал

Ұстаз –        баланаңинженері

Қамқор –     қамқорлыққадайын

Өнер–        сегіз    қырлы,бірсырлы

 

 

Қараменжазылғансөздер  тақтадажазылыптұрады. Семинарғақатысушыларға  күніңшуақтарытаратылады, тақтадағысөздерденбіреуінтаңдап, алдарындағыпараққажазыпберуқажет.Соданкейіншуақтаржиналады, күнніңбейнесіқұрастырылады. Тақтағакелесіслайдтаәрадамныңтаңдауыбойыншақандайқасиетібарекенішығыптұрады. Жүргізушіоқыпшығыу  болады.

dle
Пікірлер: 0
Пікір қалдыру