Тіркелу Сайтқа кіру

тәрбие жопары

 

« №49ЖОББМ»КММ Тәрбие жұмысының тақырыбы;

2017-2018 оқу жылы

«Ұлттық рухы биік, адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, жан-жақты білімді, бәсекеге қабілетті, жаңашыл тұлға қалыптастыру»

Тәрбие жұмысының мақсаты:

Мақсаты: Білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау.

Міндеттері: білім беру ұйымдары, отбасы және басқа әлеуметтік институттардың күшін біріктіру;қоғамның тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу;білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде тәрбиенің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету.

Нысаны: білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінің біртұтас педагогикалық процесі.

Іске асыру тетіктері: Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, Тәрбиенің кешенді бағдарламасын, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, барлық үлгідегі, деңгейдегі және меншік түріндегі білім беру ұйымдарында оқу бағдарламалары мен оқулықтарды, тәрбие бағдарламаларын әзірлеуде Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері негіз болады.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары

       Бірінші бағыт –Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

        Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты;

тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар

мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы

қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру. 

Екіншібағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие

Мақсаты:Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және

дәстүрлерімен келісілген рухани-адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін

және  көзқарастарын қалыптастыру.

      

 Үшіншібағыт –  Ұлттық тәрбие

        Мақсаты:Тұлғаны ұлттық және жалпыа дамзаттық құндылықтарға, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ

халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалықтоптардың

мәдениетін құрметтеуге бағдарлау. 

 

Төртіншібағыт – Отбасы тәрбиесі

Мақсаты:Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін

және жауапкершіліктерін арттыру.

 

Бесіншібағыт – Еңбек, экономикалық жәнеэкологиялық тәрбие

Мақсаты:Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық

Ойлауын жәнеэкологиялық мәдениетін дамыту.

 

 

Алтыншыбағыт - Зияткерліктәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

   Мақсаты:Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және

дарындылығын, сондай-ақақпараттық мәдениетін дамытуды қамтамасыз ететін

уәждемелік кеңістік қалыптастыру.

 

Жетіншібағыт – Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: тұлғаның жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын

қалыптастыру, тұлғаныңөнердегі

және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау

әзірлігін  дамыту, білім беру ұйымдарында көп мәдениетті орта

құру.

 

Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мақсаты:  Салауатты

өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын,

денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай

қалыптастыру үшін кеңістік орнату

 

 

 

 

«№ 49 ЖОББМ» КММ 2017-2018 оқу жылы  бойынша  тәрбие  жұмысының  жоспары

План  воспитательной  работы на 2017-2018  учебный годКГУ «СОШ №49»

 

 

Бағыттар

Іс-шаралар

Мероприятия

Уақыты

сроки

Жауаптылар

Ответственные

Қаңтар-Январь

Қазақстандықпатриотизм жәнеазаматтықтәрбие, құқықтықтәрбие

Воспитание казахстанского

патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

 1. Сәлем саған, мектебім!

Мектептің ашылу салтанаты

 

8 Қаңтар

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, психолог,

сыныпжетекшілер

 1. «Кел танысайық» тәрбие   сағаты

8Қаңтар

Сыныпжетекшілер

3. Ата-аналаржиналысы

Қаңтар

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер,

сыныпжетекшілер

4. «Мектеп ережесі» туралы әңгіме өткізу.

Қаңтар

Сыныпжетекшілер

 1. Оқушылардыңсабаққакелуінқадағалау

Күнсайын

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, сынып жетекшісі

 1. Құқықбұзушылықтыалдыналу  жұмысы

Мектепішілік ұлдар жиналысы

Қаңтар

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, тәлімгер, психог, мектеп инспекторы

 1. Учаскелік инспектормен кездесу

Айына 1 рет

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

сыныпжетекшілер

   8. «Жолдан абай бол!» қауіпсіздік  жол

акиясы

Қаңтар

 Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, сынып

жетекшілер

Рухани-әдептілік  тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

 1. Көпбалалы, азқамтылған 

отбасыбалаларыменжұмыс

Жылбойы

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, сынып

жетекшілер

2. .«Ұлұятымен, қызқылығыменардақты» дөңгелекүстел.

8-9 сын

           Қаңтар

Сынып  жетекшілер

Ұлттық  тәрбие

Национальное воспитание

 1. «Мен қазақпын,

мыңөліп, мыңтірілген...» дөңгелекүстел. 

8-9  сынып

Қаңтар

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, сынып

жетекшілер

Отбасылық  тәрбие

Семейное воспитание

 1. Сыныпжетекшілердің 

оқушыларының  үйлерін аралауы.

Айсайын

сыныпжетекшілер

 1. Отбасысайысы «Мен 

жәнеменің  отбасым»

Қаңтар

Денешынықтырумұғалімдері

Еңбек,

экономикалықжәнеэкологиялықтәрбие

Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание

1.Мектеп кезекшілігінұйымдастыру   

Қаңтар

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

2. «Еңбек түбі -береке» тәрбие сағаты

Қаңтар

Сынып жетекшілер

3. «Еңжасылсыныпбөлмесі» сыныпбөлмелердікөгаландыру

Жылбойы

Сыныпжетекшілер

Көпмәдениеттіжәне

көркем-эстетикалықтәрбие

Поликультурное и

художественно-эстетическое  воспитание

 1. «Қыстыңәсемкездері» сурет  көрмесі

«Здравствуй, зимушка –зима» выставка

 

қаңтар

Кітапханашы, сурет пәнінің мұғалімдері

Біз- біргеміз, берік іргеміз

Тренинг 8-9 сыныптар

қаңтар

Психологтар

Зияткерліктәрбие, ақпараттықмәдениеттәрбиесі

Интеллектуальное воспитание,

воспитание информационной культуры

«МеніңОтаным – Қазақстан» кітаптаркөрмесі.

Қаңтар

Кітапханашы

Денетәрбиесі, салауаттыөмірсалты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

 1. Наркобекеттің  жылдықжоспарындайындау

Қаңтар

Медбике

2. Денсаулықфестивалі

Қаңтар

Денешынықтырумұғалімдері

 1. Таңғы  жаттығулар

Күнсайын

Сыныпжетекшілер

4.«Достық еліне саяхат»тренинг

1-4 сыныптар

Қаңтар

Психолог

 

 

 

 

 

Ақпан-февраль

 

Бағыттар

Іс-шаралар

Мероприятия

Уақыты

сроки

Жауаптылар

Ответственные

Қазақстандықпатриотизм жәнеазаматтықтәрбие, құқықтық

тәрбие

Воспитание

казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

«Заң және біз» әңгіме

«Мы и Закон» беседа

Ақпан

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер,мектеп инспекторы, сынып жетекшілер

 1. Бала конвенциясыныңбаптарыментаныстыру

Ақпан

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, психолог,

сыныпжетекшілер

 1. Профилактикалықкеңестің  №1 отырысы

Ақпан

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, тәлімгер,

 1. Кәмелеткетолмағанжасөспірімдерге  қатысты, жыныстыққатынастағы   күшқолдануғажолбермеуалдыналу

жұмыстары

Ақпан

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, Сынып

жетекшілер, медбике, инспектор

 1. Оқушылардыңсабаққакелуінқадағалау

Күнсайын

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

 1. «Мен заңменқорғалғанмын ба?»  тәрбиесағаттары 1-4 сыныптар

«Защищен ли я законом» классные часы 1-4 классы

Ақпан

 Сынып жетекшілер

 

6.«Ауған асуында от кешкендер» сұхбат, тәрбие сағаттары

Ақпан

Тәлімгер, сынып жетекшілер

Рухани-әдептілік  тәрбие

Духовно-нравственное

воспитание

1. «Адамгершіліктәрбиесідегеніміз...»  пікірталас 

7-9 сыныптар

Ақпан

Сынып  жетекшілер

2. «Әдептілік-тәрбие бастауы «тәрбие сағаты

Ақпан

Сынып жетекшілер

 1. «Ислам, христиандықжәнебасқада діниағымдар»

әңгімелесусағаты.

Ақпан

Дінтанупәнініңмұғалімдері

Ұлттық  тәрбие

Национальное

воспитание

 1. «Ұлттық тәрбие-ұлағат көзі» тәрбиесағаты

Ақпан

Сынып жетекшілер

 1. «Атаданқалғанасылсөз» ақсақалдаралқасымен

кездесу

Ақпан

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,сынып

жетекшілер

Отбасылық  тәрбие

Семейное

воспитание

 1. Ата-аналар

комитетіменжұмыс

 

Ақпан

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, сынып жетекшілер

 1. Сыныптықата-аналаржиналысы

Тоқсансайын

Сыныпжетекшілер

3. Сыныпжетекшілердің 

оқушыларының  үйлерінаралауы.

Айсайын

Сыныпжетекшілер

 1. Кәмелеткетолмағанжасөспірімдерге  қатысты, жыныстыққатынастағы   күшқолдануғажолбермеуалдыналу

жұмыстары.

Жылбойы

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,медбике, психолог, тәлімгер, сынып

жетекшілер

Еңбек, экономикалықжәнеэкологиялықтәрбие

Трудовое,  экономическое и экологическое

воспитание

1.Мектеп кезекшілігінұйымдастыру   

Жылбойы

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

2.Мамандығым-мақтанышым

Ақпан

Психолог

3.«Еңбек-бәрін жеңбек» тәрбие сағаты

Ақпан

Сынып жетекшілер

Көпмәдениеттіжәне

көркем-эстетикалықтәрбие

Поликультурное

и художественно-эстетическое

воспитание

 1. Интеллектуалдыойын «Менің  Отаным - Қазақстан» 7-9 сыныптар

Ақпан

Пәнмұғалімдері

 1. «Адам бойындабәрі де әдемі, сұлуболуғатиіс»  қыздармен жұмыс

 

Ақпан

Қыздар кеңесінің төрайымы, Психологтар

 

 

 1. Поэзия кеші

Ақпан

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, кітапханашы.

Денетәрбиесі, салауаттыөмірсалтыФизическое воспитание,

здоровый образ жизни

1. Спорт үйірме және  секциялары 

 

Ай сайын

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, дене шынықтыру мұғалімдері

2. «Бірінші

байлық денсаулық...» тәрбие сағаттары

Ақпан

Сыныпжетекшілер

 1. Таңғы  жаттығулар

Күнсайын

Сыныпжетекшілер

Наурыз    - март

 

Бағыттар

Іс-шаралар

Мероприятия

Уақыты

сроки

Жауаптылар

Ответственные

Қазақстандықпатриотизм жәнеазаматтықтәрбие, құқықтық

тәрбие

Воспитание

казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

 1. «Жеткіншекжәнезаң» полиция  инспекторыменкездесу   5-9 сынып

«Подросток и закон» встреча с инспектором

Наурыз

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, сынып жетекшілер

 1. Оқушылардыңсабаққакелуінқадағалау

Күнсайын

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, сынып жетекшілер

Рухани-әдептілік  тәрбие

Духовно-нравственное

воспитание

Алғыс  айту  күні

Наурыз

Сынып  жетекшілер

Кітаптарәлемінесаяхат

Наурыз

Кітапханашы

Өзін өзі баскарукомитетініңжұмысы

 

       Күн сайын

Тәлімгер, өзін-өзі басқару ұйымы

«Өмір және оның мәні» тренинг

Наурыз

Психолог

Ұлттық  тәрбие

Национальное

воспитание

«Наурыз   думаны» сынып  сағаттары 

1 -9 сыныптар

«Армысың, әзНаурыз!» мерекелікіс-шара 1-9 сыныптар

 

Наурыз

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, тәлімгер, сынып

жетекшілер

Отбасылық  тәрбие

Семейное

воспитание

 1. «Аналар  сайысы»

бастауышсыныптар

Наурыз

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі, сынып жетекшілер

 1. Жалпымектептіката-аналаржиналысы

Наурыз

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, сынып жетекшілер

 1. Сыныптықата-аналаржиналысы

Тоқсансайын

сыныпжетекшілер

 1. Сыныпжетекшілердің 

оқушыларының  үйлерінаралауы.

Айсайын

сыныпжетекшілер

 

 

 

Еңбек,

экономикалықжәнеэкологиялықтәрбие

Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание

 1. «Мектепішіліксенбілік

«Таза мектепауласы»

 

Ай сайын

 Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

 1. 8 –наурызға, 

наурыз  мерекесіне  арналғанқабырғагазеті

 

Наурыз

Тәлімгер, сурет пәнінің мұғалімдері

 1. Меніңқабілетім (еңбеккөрмесі)

 

Наурыз

Тәлімгер, технология мұғалімдері,сынып жетекшілер

Көпмәдениеттіжәне

көркем-эстетикалықтәрбие

Поликультурное

и художественно-эстетическое

воспитание

 1. «Сыйынар ем , АНА деген тәңірге!» 8 –наурызмерекесінеарналған  концерт

 

 

 

Наурыз

Тәрбие ісінің меңгерушісі,сынып жетекшілер,

 1. «Қыздарға

әсемдікжарасады» 5-7 сыныптар, пікірталас

 

Наурыз

Тәлімгер

3.«Қыздар сұлу көрінер» 1-4 сыныптар тәрбие сағаттары

 

Наурыз

Бастауыш сынып мұғалімдері

Зияткерліктәрбие, ақпараттықмәдениеттәрбиесі

Интеллектуальное

воспитание, воспитание информационной культуры

 1. «ХХІ ғасыркөшбасшысы»  3-4 сыныптар

Наурыз

Кітапханашы

Бастауышсыныпмұғалімдері

 1. «Болашақтағы

Қазақстан!» үздікшығарма, эссе 

байқауы.

Наурыз

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері

3.Қауіпсіздік қағидасы: қар көшкіні, су апатынан сақтану

Наурыз

Тәлімгер, сынып жетекшілер

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое

воспитание, здоровый образ жизни

1.«Нашақорлық – қауіпті індет»  7-9 тәрбие сағаты

Наурыз

Сыныпжетекшілер

 

2.Ұлттықойындар 

Наурыз

Денешынықтырумұғалімдері

 1. Таңғы  жаттығулар

Күнсайын

Сыныпжетекшілер

 

 

 

Сәуір     - апрель 

Бағыттар

Іс-шаралар

мероприятия

Уақыты

сроки

Жауаптылар

Ответственные

Қазақстандықпатриотизм жәнеазаматтықтәрбие, құқықтық

тәрбие

Воспитание

казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

1«Патриот»  Әскери-патриоттықтәрбиеайлығы

 

Cәуір

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,

Алғашқы әскери дайындық мұғалімі

2.Патриоттық әндер 

байқауы

Сәуір

Музыка пәнінің мұғалімі

3 «Жас инспектор»

сапқатұру, әншырқаубайқауы

Сәуір

Тәлімгер, дене шынықтыру мұғалімдері, сынып жетекшілер

Оқушылардыңсабаққакелуінқадағалау

Күнсайын

Оқутәрбиеісініңмеңгерушісі,

Рухани-әдептілік  тәрбие

Духовно-нравственное

воспитание

Әкегеқарап –ұлөсер, шешегеқарап – қызөсер» тәрбие сағаты

Сәуір

Сынып  жетекшілер

«Адамгершіліктәрбиесідегеніміз...»  пікірталас 

7-9 сыныптар

 

Сәуір

Сынып жетекшілер, тәлімгер

Ұлттық  тәрбие

Национальное

воспитание

«Қаласы тарих, даласы дастан» мұражайға саяхат

Сәуір

Тәлімгер

Отбасылық  тәрбие

Семейное

воспитание

 1. Ата-аналарғаарналған «Отбасындатәрбиеалғанадам - бақыттыадам»

семинар

Сәуір

 

 

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, психолог

 1. «Толағай» отбасылықсайыс

Сәуір

Дене шынықтыру мұғалімдері, сынып жетекшілер

Сыныптықата-аналаржиналысы

Тоқсансайын

Сыныпжетекшілер

Сыныпжетекшілердің 

оқушыларының  үйлерінаралауы.

Айсайын

Сыныпжетекшілер

«Құстар-біздің досымыз» акция

 

 

Сәуір

Тәлімгер, биология пәнінің мұғалімдері

Көпмәдениеттіжәнекөркем-эстетикалық

тәрбие

Поликультурное

и художественно-эстетическое

воспитание

1.Ғарышкерлер, құстар  күнінеарналғантақырыптықсыныпсағаттары

 

Сәуір

Сынып жетекшілер

 

 

2. «Көктем аруы-2018» 7-9

сыныптар

«Мисс Весна -2018»

 

Сәуір

Бастауыш сынып мұғалімдері, музыка пәнінің мұғалімі

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры

Ойнайық-күлейік 5-9 сыныптар

Сәуір

Тәлімгер, сынып жетекшілер

Денетәрбиесі, салауаттыөмірсалты

Физическое

воспитание, здоровый образ жизни

 1.«Зиянды әдеттерден аулақ болайық!» Профилактикалық сабақ

Сәуір

Психолог,медбике

 

 1. Таңғы  жаттығулар

Күнсайын

Сыныпжетекшілер

 

 

 

Мамыр      - май

                                                                                                           Маусым- июнь

 

Бағыттар

Іс-шаралар

мероприятия

Уақыты

сроки

Жауаптылар

Ответственные

Қазақстандықпатриотизм жәнеазаматтықтәрбие, құқықтық

тәрбие

Воспитание

казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

1.«Ұланымыз ұлы елдің» топ жиыны

Мамыр

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,тәлімгер,сынып жетекшілер

2. Отанқорғаушыларкүні – мерекелік концерт

 

Мамыр

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,тәлімгер,сынып жетекшілер

3. «Ұлы Жеңіс 

күні»  мерекелік іс-шара

 

Мамыр

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,тәлімгер,сынып жетекшілер

4.«Ешкім де, ештене де ұмытылмайды» тәрбие сағаты

Мамыр

Сынып жетекшілер

3.«Алақай , алда каникул!»

Маусым

Сынып жетекшілер

Рухани-әдептілік  тәрбие

Духовно-нравственное

воспитание

1.«Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы -Жеңіс» сурет көрмесі

Мамыр

Сынып  жетекшілер ,сурет пәнінің мұғалімі

2.«Өзіне сенімділік»

Мамыр

Психолог

Ұлттық  тәрбие

Национальное

воспитание

1.«Имандылық ұл-қызға жарасады» дөңгелек үстел

Мамыр

Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер,өзін-өзі басқару ұйымы.

Отбасылық  тәрбие

Семейное

воспитание

1.«Отбасым алтын қазынам»  тәрбие сағаты

Мамыр

Сынып жетекшілер

2.Сыныптық ата-аналар жиналысы

Тоқсан сайын

Сынып жетекшілер

3.Сынып жетекшілердің 

оқушыларының  үйлерін аралауы.

Айсайын

Сыныпжетекшілер

Еңбек,

экономикалықжәнеэкологиялықтәрбие

Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание

 1. «Меніңтаңдауым» сыныпсағаты

9 сыныптар.  

Мамыр

  Сынып жеткшілер

 1. Ұланбасының, министрлердің  жылдықесебі

Мамыр

Тәлімгер

Көпмәдениеттіжәне

көркем-эстетикалықтәрбие

Поликультурное

и художественно-эстетическое

воспитание

 1. «Бастауышсыныппенқоштасу»

4- сынып

Мамыр

Бастауыш сынып мұғалімдері

2.«Сыңғырла, соңғы қоңырау» мерекелік іс-шара

 

Мамыр

Тәрбие ісінің меңгерушісі,тәлімгер,сынып жетекшілер, музыка пәнінің мұғалімдері

 

3. «Біз бақытты баламыз» балаларды қорғауға арналғанмерекелік іс-шаралар 1-5 сыныптар

 

 

Маусым

Тәрбие ісінің меңгерушісі,тәлімгер,сынып жетекшілер

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Интеллектуальное

воспитание, воспитание информационной культуры

«Ерліккетағзым» атты тәрбие сағаты

Мамыр

Сынып жетекшілер

Денетәрбиесі, салауаттыөмірсалты

Физическое

воспитание, здоровый образ жизни

1. Жұқпалы  аурулартуралыдәріс 1-9сыныптар

Мамыр

Медбике

 

2.«Темекіжәнежастар» пікірталас 5-9 сыныптар

 

Мамыр

Өзін-өзі басқару ұйымы

 1. Жеңілатлетикалықкөктемгі кросс.

Мамыр

Денешынықтырумұғалімдері

 1. Таңғы  жаттығулар

Күнсайын

Сыныпжетекшілер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dle
Пікірлер: 0
Пікір қалдыру